USB ашиглан пс форматлах арга оруулж байна.

USB ашиглан пс форматлах шаардлага гардаг:
Энэ хүү програм нь маш хурдан бүүт flash хийх боломжийг олгох юм.\

Install хийгээд л бүгд ойлгомжтой харагдах болно

0