Office 2007 excel хэрэглэх хичээл


Microsoft Excel програмын томъёонд түүний олон арван функцууд онцгой үүрэгтэй. Функц хэрэглэснээр томъёог хялбар, үр дүнтэй болгоно. Microsoft Excel  програмд 10 бүлэгт хуваагдах 325 функцтэй.
Эдгээрээс бидний хийж байгаа хүснэгт, мөн цалингийн болон ерөнхий боловсролын сургуулийн дүнгийн хүснэгтүүдийг боловсруулахад дорх цөөн тооны гол функцийг мэдсэнээр тооцоо хийгээд байдаг.
0