JavaScript гэж юу вэ?

 
Java script хэлийг вэб хуудас хийхэд  HTML кодчлолтой хамт ашиглана. HTML кодчлол нь зөвхөн текстийн агуулгыг харуулдаг. Java script ашигласнаар та вэб хуудсандаа HTML кодчлолоор шийдэж чадахгүй байсан зүйлээ шийднэ. Java script бичихдээ <body> </body> кодчлолын хооронд бичнэ.
<script language= “javascript” >
  // Энэ хооронд Javascript бичнэ.
</script>
Java script кодчлолоор мөр бүрийн ард ; бичих шаардлагатай. Java script нь том жижиг үсгийг ялгаатай ойлгодог. HTML нь <body> </body> кодчлолын  хооронд бичигдсэн текстийг хуудсанд харуулдаг. Харин Java script текст бичих, бусад HTML кодчлол харуулахын тулд  document.write(“Text”); түлхүүр үг хэрэглэнэ.
Дэвсгэр өнгийг заахдаа : document.bgColor= “blue” гэж заана.
Тайлбар бичихдээ /* */, // бичлэгүүдийг ашиглана.
// - нэг мөрөнд тайлбар бичих
/* */- нэгээс олон мөрөнд тайлбар бичих
Ямар нэг текст боловсруулахдаа программ дээр кодоо бичээд Internet Explorer, Netscape Navigator дээр үр дүнг нь харж болно. 
Функц түүний хэрэглээ
Java script нь бусдад програмчлалын хэлний адил функц тодорхойлдог. Function түлхүүр үгээр функцийг заана. Функцийг <head>, <body> кодчлолын аль алинд нь бичиж болно. Эхлээд функцээ тодорхойлоод дараа нь уг нэрээ бичиж функцээ дуудна.
Window.setTimeout()- функц цагийг тодорхойлно. Энэ нь  2 параметр авна. Параметрүүдийг таслалаар зааглана. Эхний параметр нь нэг оператор байж болно.
HTML кодчлолоор хүрээг үүсгэж болно. Хүрээний шинж чанар, нэр өнгө зэргийг Java script ашиглан харна. Хүрээний талаар мэдээлэл frames массивт хадгалагддаг.
 
0