Гал түймэр [24 хуудастай бие даалт]

Материаллаг хохирол учруулж,хүний эрүүл мэнд амь насанд аюултай нөхцөл байдал үүсгэж буй зохицүүлалтгүй шатах процессыг ойлгож болно.

Галын аюулгүй байдлын тухай хуулинд:

  -Гал түймэр гэж хүний амь нас,эрүүл мэнд,хувь хүн болон хуулийн этгээдийн эд хөрөнгө,байгалийн баялаг,нийгэмд хохирол учруулах шаталтыг хэлнэ гэж тодорхойлсон байдаг.

0