ЗЭЭЛИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХЭЛБЭР БА ЗЭЭЛИЙН ХҮҮНД НӨЛӨӨЛӨГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛС [Курсын ажил татах]Энэхүү судалгааны хувьд Монгол орны зээлийн зах зээлийг бүхэлд нь авч судалсан болно. Судалгааны ажлын хүрээнд арилжааны банк, банк бус санхүүгийн байгууллагын хоорондын хамаарал, зээлийн хүү бүрдэлтийн ялгаатай байдлыг эконометрик үнэлгээгээр авч тайлбарласан.
 Хуудас : 27
Хэмжээ : 207кв
0