Албан бичиг боловсруулах

Албан бичиг боловсруулах гэдэг нь аливаа байгууллага, харилцагч талуудын хооронд явуулсан баримт бичгийг нэгдсэн загварт оруулж заасан стандартын дагуу хөтөлж явуулах нягтлан боловсруулах төлөвлөх үйл ажиллагааг хэлнэ.
Баримт бичгийг стандартын байлгах шаардлага нь хэд хэдэн зүйлээс үүдэлтэй байдаг. Үүнд:
ü  Баримт бичгийг хуулийн хүчинтэй байлгах
ü  Баримт бичигт нэгдсэн шаардлага тогтоож мөрдүүлэх
ü  Баримт бичгийг эмх цэгцтэй байлгах
ü  Баримт бичгийг төрлөөр нь нэгдсэн нэг загварт оруулах
ü  Үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх түргэн шуурхай явуулах
ü  Баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэж ашиглахаас сэргийлэх
Манай улсад баримт бичгийг 2002 онд гаргасан стандартын дагуу гаргадаг.
-          Баримт бичгийн нэр төрөл, тодорхойлолт
-          Баримт бичгийн бүрдлүүд, тэдгээрт тавигдах шаардлага
-          Бичгийн хэвлэмэл хуудсанд бүрдлүүдийг байрлуулахад тавигдах шаардлага
Бүрдэл гэдэг нь баримт бичиг зохиож бүрдүүлэх, тэдгээрийг хуулийн хүчинтэй болгоход зайлшгүй шаардлагатай хууль тогтоомж, стандартаар тогтоосон мэдээллийн элемент юм.
-          Төрийн сүлд соёмбыг захирамжилсан баримт бичгийн хэвлэмэл хуудсанд төвийн байрлалаар, албан бичгийн хэвлэмэл хуудсанд байгууллагын нэрийн дээр голлуулж байрлууна.
-          Байгууллагын нэр хуудасны төвд байрлана.
-          Баримт бичгийн нэрээ томоор бичиж, төвийн байрлалаар байрлуулна.
-          Бүртгэлийн дугаар баримт бичгийн хэвлэмэл хуудсанд дугаар гэсний араас, албан бичгийн хэвлэмэл хуудсанд № гэсний араас орно.
-          Тамга тэмдэг нь баримт бичгийг хуулийн хүчинтэй гэдгийг баталгаажуулж байгаа.
Байгуулага нь эрх хэмжээнийхээ хүрээнд удирлагын үйл ажиллагааг баримтжуулах зорилгоор албан бичиг, акт, гэрээ, дүрэм, журам, заавар, илтгэх хуудас, илтгэл, тайлан, тогтоол, захирамж, төлөвлөгөө, удирдамж, тодорхойлолт зэрэг зохион байгуулалт захирамжлалын баримт бичг гаргана.
Баримт бичгийн бүрдэлд: төрийн сүлд, соёмбо, байгууллагын бэлгэдэл, тэмдэг, нэр, баримт бичгийн нэр, огноо, дугаар, байгууллагын оршиж буй хот, суурин газрын нэр, шуудангийн индекс, факс, телексийн дугаар, албан тушаалтны нэр, гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал, тамга, тэмдэгийн дардас зэрэг орно.
Баримт бичиг нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ.
-          Толгой хэсэг
-          Баримт бичгийн бичвэрийн хэсэг
-          Баримт бичгийн баталгааны хэсэг
-          Баримт бичгийн эргэлтийн хэмжээ

Баримт бичгийн хэвлэмэл хуудсанд байрлуулах загвар
Тогтоол- ямар нэг асуудлыг хамтран хэлэлцэж баталсан баримт бичиг
Тогтоол
.....оны ......сарын......-ны өдөр                           Дугаар..                                    Улаанбаатар хот
Юуны тухай гэдэг нь
1.      Тогтоох нь:................
2.      Гол хэсэг


Баталсан субъект................................/гарын үсгийн тайлал/
 


Тушаал- аливаа  байгуулагын эрх бүхий албан тушаалтнаас хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээний хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааг хангах зорилгоор батлан гаргасан баримт бичиг.
Тушаал
.....оны ......сарын......-ны өдөр                           Дугаар..                                    Улаанбаатар хот
Юуны тухай
1.      Тушаах нь
2.      Гол хэсэг/ үүрэг болгосон/

Батлан гаргасан субъект.................../гарын үсгийн тайлал/
 


Албан даалгавар-эрх бүхий албан тушаалтнаас удирдах дээд газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор түүнийг үндэслэн гаргасан баримт бичиг.
Тэр................танаа
1.      Үүрэг болгож байгаа

Гаргасан субъект.........................
....оны......сарын........ны өдөрАлбан шаардлага- хууль тогтоомжийн заалтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд илэрсэн зөрчил, дутагдалыг даруй таслан зогсоож, зохих арга хэмжээ авахыг байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэж гаргасан баримт бичиг.
...........................-д
Тийм тийм үйлдэл хийсэн байна. Тиймд дараах шаардлагыг тавьж байна.
Субъектын нэр
.....оны.....сарын.....ны өдөр
 Дүгнэлт- аливаа үйл ажиллагаа, ажил хэрэг, бодит байдлын явц, үр дүнг тодорхойлсон баримт бичиг.
Дүгнэлт
...оны...сарын....өдөр
1.      Шинжлэн судлаад юу олсон, яаж олсон тэр бүх процессоо бичих ёстой.
 Мэдээлэл- тодорхой асуудал сэдвийн дагуу зохиосон арга хэмжээ болон үйл ажиллагааны явц, үр дүнг нийтэд танилцуулахаар гаргасан баримт бичиг.
 


Тодорхойлолт- аль нэг албан газар, хариуцлагатан хүнээс хэн нэгэн хүнд түүний тухай бусдад мэдэгдэж нотлох зорилгоор бичсэн товч баримт бичиг.
Тодорхойлолт
...........овогтой............тэнд оршин суугч...............тэр нь тэгдэг болох нь үнэн.
............хорооны дарга
....оны....сарын.....өдөр

Илтгэх хуудас- уг албан бичиг нь юу хийж гүйцэтгэснээ тайлагнадагтай төстэй. Гэхдээ бас бага зэрэг ондоо.
Томилолтоор явах, үүрэг даалгавар хэрхэн биелүүлснээ товч тодорхой бичдэг баримт бичиг.

Тэмдэглэл- хурал зөвлөгөөн, уулзалт, ярианы явц, үр дүн, гарах шийдвэрийг хэлэлцсэн асуудлын дарааллаар тодорхойлон тэмдэглэсэн баримт бичиг. Хүмүүсийн хэлсэн үгийн гол санааг алдаагүй, үнэн зөв тэмдэглэх нь чухал. Энэ нь хожим ямар зүйлийг хэрхэн шийдсэн, хэн юу гэж хэлсэн гэдгийг магадлан үлдэх баримт бичиг. Энэ нь
...............хаанахын.................юуны
-          Хурлын тэмдэглэл
-          Хуралдсан он сар, өдөр
-          Хуралдсан газар
-          Оролцсон хүмүүсийн нэр
-          Хэлэлцсэн асуудал
-          Хурлын явц буюу хүмүүсийн хэлсэн үг/ тэр гээд хэдсэн үгийг нь/
-          Шийдвэр/ тэгэхээр болов г.м/
-          Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн хүний гарын үсэг/ Протокол хөтөлсөн ......../
 


                                                                     
         Дээрээс- 2.5см
Доороос- 2см
Зүүн гар талаас-3см
Баруун гар талаас-2см
Хоёр шугам хоорондын зай 80см байна.тамга тэмдэгийг албан тушаалын нэрний эхний 3 үсгийг оруулж дарна.
hicheelDE.blogspot.com
0