SQL гэж юу вэ?

 

Mysql клиент программыг юу хийхийг нь хэлж егдег коммандуудын багцыг SQL (Structured Query Language) гэж нэрлэнэ.
·         SQL – “sequell” - “сий-кvэ-эл” гэж дуудна.
·         SQL дахь коммандуудыг “queries” гэнэ.
·         SQL нь олон терлийн датабейс-тай ажиллах боломжтой стандард хэл юм. (MySql Database, Microsoft database гэх мэтийн датабейс-д ихэнхи коммандууд нь хоорондоо тестэй).
Ер нь SQL, MySql хоёр нь юугаараа ялгаатай юм бэ ?
·         MySql нь датабейс сервер талын программ.
·         SQL нь бидний датабейс-тайгаа харьцаж байгаа хэл юм.
SQL гэж юу вэ?
SQL /Structured Query Language/ нь өгөгдлийн сан удирдах, мэдээллийг харуулах, өгөгдлийн санд мэдээлэл оруулах, засварлах, устгах зэрэг үйлдлийг хийх боломжтой өгөгдлийн сандзориулсан хэл юм.
SQL Data manipulation Language (DML) өгөгдөл удирдах хэл.
SQL Data Definition Language (DDL)
Өгөгдлийн санд байгаа хүнэгтүүдийг удирдах үүсгэх, засах үйлдлийг дараах statement- р гүйцэтгэнэ.
·         CREATE TABLE- өгөгдлийн санд шинээр хүснэгт үүсгэнэ
·         ALTER TABLE- өгөгдлийн санд үүссэн хүснэгтийг засварлана
·         DROP TABLE-  өгөгдлийн санд байгаа хүснэгтийг устгана
·         CREATE INDEX- хайх түлхүүр буюу Индекс үүсгэнэ
·         DROP INDEX- индексийг устгана
0