Компьютерийн гараар компьютераа удирдах

Тэмдэгтүүдийг ашиглах нь:

Цонхны зурагтай товч бол мэдээж эхлэл буюу Start-ийг төлөөлдөг.
4 сумаараа эхлэл товчин дээрх тэмдэгтүүдээр гүйлгэж хүссэн програмаа нээнэ. 
Alt+F4 нь нээлттэй байгаа програмаас гарна. 
F1 нь програмын талаарх тусламжийг өгнө. 
Control+Z нь сүүлд хийсэн үйлдлийг буцаана. 
Control+Alt+Delete нь ажиллаж байгаа бүх програмыг гаргаж ирэх буюу Task Manager юм.
Control+X Cut хийнэ. 
Control+C Хуулалт хийнэ 
Control+V хуулсан файлыг наах буюу paste хийнэ.

F11 нь хэвийн Internet Explorer-ийг бүтэн дэлгэц болгон харуулна.
Tab товч нь вебхуудсан дахь жижиг хэсэг бүр дээр ээлжлэн сонголт хийнэ. 
Alt+Home нь Internet explorer дахь эхлэл вебхуудсан дээр аваачина. 
Shift+Tab нь вебхуудсан дахь жижиг хэсгүүдийн төгсгөлөөс нь сонголтыг хийнэ. 
F4 Internet Explorer дээр орсон вебсайтуудын жагсаалт гарч ирнэ.

Page Up хуудсын эхлэлд очно. 
Page Down хуудсын төгсгөлд очно. 
Control+F хуудаснаас ямар нэгэн зүйл хайх 
F5 вебхуудсыг шинэчлэх 
Control+N шинэ хуудас, документ нээх 
Control+O word дээр өөр документ нээх эсвэл вебхуудас 
Control+P харагдаж байгаа хуудсыг хэвлэх 
Control+S хэрэглэгдэж байгаа документийг хадгалах 
Control+W нээлттэй байгаа tab-уудыг хаах 

Enter сонгогдсон линкийг идэвхижүүлэх ОК товчтой ижил 
Control+I дуртай линкүүд буюу Favorites нээх 
Control+H History буюу түүхийг нээх
Alt дараад доогуур зурагдсан үсгийг дарвал тухайн менью гарч ирнэ. Жишээ нь: Alt+E Edit-ийг нээнэ. Alt+H нь тусдамж буюу Help-ийг нээнэ. 
Control+E хайлтын хайрцгийг нээнэ. 
Alt+Tab нээлттэй байгаа прошрамуудын хооронд шилжинэ. 
Control plus - эсвэл + нь томруулж жижгэрүүлнэ
Control+Alt+F4 бүх tab-уудыг хаана. 0