Wednesday, January 15, 2014Энэхүү судалгааны хувьд Монгол орны зээлийн зах зээлийг бүхэлд нь авч судалсан болно. Судалгааны ажлын хүрээнд арилжааны банк, банк бус санхүүгийн байгууллагын хоорондын хамаарал, зээлийн хүү бүрдэлтийн ялгаатай байдлыг эконометрик үнэлгээгээр авч тайлбарласан.
 Хуудас : 27
Хэмжээ : 207кв
0 Сэтгэгдэл: